Algemene voorwaarden

2020

1. Toepasselijkheid en definities

1.1 Op alle opdrachten van, overeenkomsten met, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht en/of rechtshandelingen door BrAM Magazine, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 67678882, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing (hierna: Voorwaarden).
Klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die – al dan niet rechtstreeks – met BrAM Magazine een overeenkomst aangaat waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, waaronder tevens maar niet uitsluitend wordt verstaan een abonnee, deelnemer, adverteerder en/of sponsor.
Algemene Voorwaarden: de hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op iedere rechtsverhouding die direct of indirect tussen BrAM Magazine en een klant tot stand komt met betrekking tot de onderwerpen die geregeld zijn in deze voorwaarden.

Overeenkomst: een mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen BrAM Magazine en de klant die is gericht op de levering van producten of het verrichten van diensten door BrAM Magazine ten behoeve van de klant en tegen betaling van een daarvoor afgesproken vergoeding door de Klant.

Opdracht: het zorgdragen voor een publicatie in BrAM magazine, hierna: “het magazine”, als advertenties en/of advertorials.

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van BrAM Magazine met betrekking tot de door BrAM Magazine aan de klant te leveren diensten en/of producten. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van BrAM Magazine en worden tevens op verzoek toegezonden. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt door de klant aanvaard door het aangaan van een overeenkomst en/of het gebruikmaken van de diensten en/of producten van BrAM Magazine.

1.3 Vanwege de aard van de producten en diensten van BrAM Magazine wordt geacht dat deze worden afgenomen in het kader van beroeps- en/of bedrijfsuitoefening en is de consumentenwetgeving uitgesloten.

2. Uitvoering van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen BrAM Magazine en de klant komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling en/of opdracht bij en aanvaarding daarvan door BrAM Magazine. De inhoud van tarievenlijsten en aanbiedingen is onder voorbehoud en bindt BrAM Magazine niet.
2.2 Door met BrAM Magazine een overeenkomst aan te gaan, doet de klant afstand van eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten met klanten uitsluitend de door BrAM Magazine gehanteerde algemene voorwaarden toepasselijk zijn.
2.3 BrAM Magazine zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren.
2.4 Indien BrAM Magazine bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van gegevens die door of namens de opdrachtgever aan haar ter hand zijn gesteld is zij niet gehouden deze gegevens op hun juistheid en volledigheid te controleren. BrAM Magazine is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens. De gegevens zullen door BrAM Magazine vertrouwelijk worden behandeld.

3. Betaling en tarieven

3.1 Alle door BrAM Magazine gehanteerde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. BrAM Magazine is gerechtigd elke wijziging van het btw-tarief aan de klant door te berekenen.
3.2 BrAM Magazine is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen.
3.3 De tarieven zijn te vinden op http://www.bram-magazine.nl/adverteren
3.4 Alle betalingen moeten op zodanig tijdstip geschieden, dat zij, voorzover er geen andere termijn is overeengekomen, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door BrAM Magazine zijn ontvangen.
3.5 Voorafgaande aan de uitvoering van een opdracht kan BrAM Magazine een voorschot verlangen, dit voorschot zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht.
3.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is BrAM Magazine gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW in rekening te brengen, vermeerderd met 10% administratiekosten over de onbetaald gebleven bedragen.
3.7 Voor de incassokosten, verschuldigd bij inschakeling van derden, geldt het tarief dat derden voor incasso van de vorderingen ingevolge de voor hen geldende richtlijnen in rekening mogen brengen, te vermeerderen met de eventueel te maken proceskosten.
3.8 Zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van BrAM Magazine, is het de opdrachtgever niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens BrAM Magazine te verrekenen, dan wel haar betalingsverplichting op te schorten.

4. Levering en annulering

4.1 Indien de uitvoering van de opdracht door toedoen van de opdrachtgever vertraging oploopt, bijvoorbeeld door het niet of niet tijdig aanleveren van volledige en duidelijke informatie of het uitblijven van een reactie op de opdracht, als gevolg waarvan BrAM Magazine genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen de kosten voor het meerwerk apart worden gehonoreerd op basis van de door BrAM Magazine gehanteerde tarieven.
4.2 Het annuleren van een opdracht dient minimaal vier weken voor verschijningsdatum van BrAM Magazine schriftelijk te geschieden.
4.3 Bij annulering van de opdracht binnen vier weken voor verschijningsdatum van BrAM Magazine wordt een bedrag ter hoogte van 25% van de opdrachtsom excl. BTW in rekening gebracht, dat per week voor verschijnen met 25% wordt verhoogd tot 100% in de week voor verschijnen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Bij het inschakelen van derden zal BrAM Magazine steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. BrAM Magazine is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. BrAM Magazine gaat ervan uit, en bedingt zo nodig, bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
5.2 De Opdrachtgever vrijwaart BrAM Magazine tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van BrAM Magazine
5.3 BrAM Magazine kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor schade door of als gevolg van de informatie in media van BrAM Magazine.

6. Opschorting en ontbinding

6.1 Alle vorderingen van BrAM Magazine zijn terstond opeisbaar, indien de opdrachtgever door welke oorzaak dan ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of naar het oordeel van BrAM Magazine, dreigt te verliezen, surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard of tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen jegens BrAM Magazine.
6.2 In de in artikel 6.1 van de Voorwaarden genoemde omstandigheden is BrAM Magazine bovendien gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever onmiddellijk en zonder rechtelijke tussenkomt geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zonder dat BrAM Magazine tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd het recht van BrAM Magazine op vergoeding van de daardoor geleden schade.
6.3 BrAM Magazine behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien opdrachtgever onjuiste en/of valselijk informatie heeft verstrekt, alsdan is opdrachtgever verplicht om de door BrAM Magazine tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden.
6.4 Indien opdrachtgever om haar moverende redenen de overeenkomst met BrAM Magazine wenst te beëindigen, voordat de overeenkomst volledig ten uitvoer is gebracht, is opdrachtgever jegens BrAM Magazine schadeplichtig.
6.5 De opdrachtgever kan de overeenkomst slechts ontbinden in geval van een wezenlijke tekortkoming en alleen dan nadat BrAM Magazine in gebreke is gesteld.

7. Intellectueel eigendomsrecht

7.1 De volledige intellectuele en industriële eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, modelrechten, rechten tot bescherming van prestaties en sui generis databankrechten op alle door of in opdracht van BrAM Magazine vervaardigde creaties, waaronder maar niet beperkt tot door BrAM Magazine uitgegeven producten, concepten, aanbiedingen, adviezen, voorstellen, website, namen en/of logo’s (hierna: de werken), berusten bij BrAM Magazine.
7.2 Het is de klant niet toegestaan de hiervoor genoemde werken van BrAM Magazine zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van BrAM Magazine en/of haar licentiegevers te (laten) verveelvoudigen, distribueren en/of openbaar te (laten) maken, op welke wijze en in welke vorm dan ook. Tevens is het de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent de in het voorgaande lid bedoelde rechten in of op de aan de klant in het kader van de overeenkomst geleverde of ter beschikking gestelde producten, documentatie of gegevensdragers en/of andere werken, te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen.
7.3 Niets in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de klant van de rechten als bedoeld in het eerste lid van deze bepaling, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.4 De klant is verplicht BrAM Magazine onmiddellijk schriftelijk te berichten, indien de klant merkt dat derden inbreuk maken op de in deze bepaling bedoelde rechten van intellectueel of industrieel eigendom.

8. Advertenties

8.1 Advertenties
a. Naast de algemene voorwaarden van BrAM Magazine zijn voor advertenties tevens de “Regelen voor het Advertentiewezen” van de Stichting ROTA van toepassing. Deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Bij tegenstrijdigheid tussen de regelen voor het advertentiewezen en deze algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden.
b. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van de regelen voor het advertentiewezen en het bepaalde in de algemene voorwaarden van BrAM Magazine, is BrAM Magazine te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten. De adverteerder kan BrAM Magazine wegens deze weigering, annulering of opschorting niet tot betaling van een schadevergoeding verplichten. Deze bevoegdheid van BrAM Magazine geldt eveneens voor advertentiecontracten, waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.
c. De adverteerder moet zorgen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal overeenkomstig de aanwijzingen van BrAM Magazine. Als naar het oordeel van BrAM Magazine het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen, vervalt voor de adverteerder het recht op plaatsing, onverminderd de verplichting van de adverteerder jegens BrAM Magazine, om aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen.
d. De adverteerder heeft in geval van geheel of gedeeltelijk onleesbare, onjuiste of onvolledige afdruk van de opgegeven advertentie uitsluitend aanspraak op vermindering van de overeengekomen prijs of herplaatsing, echter alleen voor zover de advertentie geacht kan worden niet aan zijn doel te beantwoorden. Dit is ter beoordeling van BrAM Magazine.
e. BrAM Magazine neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot het door de adverteerder ter beschikking gesteld materiaal.

9. Overig

9.1 BrAM Magazine heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen met betrekking tot de actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie in de media van BrAM Magazine. Die informatie is gedeeltelijk afkomstig van derden. BrAM Magazine staat niet in voor eventuele fouten, omissies, snelheid en onvolkomenheden in de verstrekte informatie.
9.2 BrAM Magazine is gerechtigd op elk moment de algemene voorwaarden en de disclaimer aan te passen.
9.3 DISCLAIMER: Disclaimer © BrAM Magazine – Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden
verveelvoudigd, opgeslagen, openbaar worden gemaakt of voor andere doeleinden op welke wijze dan ook worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Zet- en drukfouten voorbehouden.

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11. Slotbepaling

11.1 De nietigheid van een bepaling in deze algemene voorwaarden heeft niet meer dan de nietigheid van die bepaling tot gevolg en houdt derhalve niet in de nietigheid van deze algemene voorwaarden als geheel.